Witamy na stronie internetowej Grupy Konsultacyjnej

Doradztwo

Joomla 1.7 GreenStyle Premium TemplateGrupa Konsultacyjna projektuje i prowadzi programy oraz konsultacje doradcze w zakresie ogólnych metod zarządzania, zarządzania procesami produkcyjnymi i administracyjnymi, zarządzanie personelem.

W ramach wspierania organizacji naszych Klientów oferujemy m.in.: wspieranie przeprowadzania procesów zmian, coaching wspomagający, inwentaryzacja kadr i procesów - przeglądy efektywności i projektowanie zmian, budowa planów rozwoju kadry, opisy stanowisk pracy, projektowanie i wdrażanie zmian w systemach produkcyjnych i administracyjnych – 5S, Kanban, One piece flow, eliminacja strat itp.

 

GRUPA KONSULTACYJNA Marek Masalski

jest Partnerem w niniejszych projektach:

 

1.

 

ZDOBĄDŹ ZAWODOWY POWER

 

http://www.computerplus.com.pl/szkolenia/files/eu_www.jpg/$file/eu_www.jpg

 

Czas trwania projektu: styczeń 2017 – grudzień 2017

 Wartość projektu: 457 412,50 PLN

 Dofinansowanie projektu z UE: 385 507, 26 PLN

 Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodzie: sprzedawca, pracownik centrum obsługi telefonicznej lub pracownik biurowy do końca XII.2017r. przez 43 osoby bierne zawodowo (27 kobiet i 16 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 58% uczestnikom o niskich kwalifikacjach oraz min. 53% uczestników (z wyłączeniem os. o niskich kwalif.) w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 miesięcy w oparciu o um. o pracę (min.1/2 etatu) lub um. cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w proj.

 

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 27 kobiet i 16 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawod., co podniesie ich konkurencyjność na lok. rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w proj. na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 58% uczestników o niskich kwalifikacjach oraz min. 53% pozostałych uczestników.

 

Liczba uczestników: 43

 

Kto może wziąć udział w projekcie: 43 osoby bierne zawodowo (27 kobiet i 16 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zamieszkujące w  m. Białystok, pow. białostockim i sokólskim.

  

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

 

  1. Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -  uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (czas trwania uzależniony od indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestnika, min. 120 minut), mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawod. oraz identyfikacja st. oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawod. określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe str., potencjał i cele zawod., sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe., a także wytypuje profil zawodowy stażu odbywanego w ramach proj.
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne 3-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawod. uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Staże zawodowe – Wszyscy uczestnicy odbędą 5 m-czne staże zawodowe przygotowujące do pracy jako: sprzedawca, pracownik biurowy lub pracownik centrum obsługi tel. Istnieje możliwość realizacji staży o innych profilach zawod., zgodnych z zapotrzebowaniem reg. pracodawców, gdy żadne z zaplanowanych stanowisk stażowych nie będzie odpowiadać zidentyfikowanym potrzebom uczestnika. W ramach zad. uczestnicy przejdą badania lek. stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997 zł netto miesięcznie, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Dodatkowo, osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż (maksymalna kwota dopłaty to 100 zł miesięcznie).

Indywidualne pośrednictwo pracy - 2 godziny zegarowe pracy pośrednika przeznaczone na każdego uczestnika projektu, w ramach których pośrednik zarejestruje uczestnika w bazie agencji zatrudnienia Optima HRS (nr KRAZ 4959) oraz dobierze i przedstawi najtrafniejsze oferty pracy zgodne z wykształceniem, kwalifikacjami i możliwościami uczestnika.

 

 

 

 

 

2.

MAM ZAWODOWY POWER

 

 http://www.computerplus.com.pl/szkolenia/files/eu_www.jpg/$file/eu_www.jpg

 

Czas trwania projektu: styczeń 2018 – grudzień 2018

Wartość projektu: 436 700 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 368 050,76 PLN

 

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca XII.2018r. przez 40 osób (25 K i 15 M) w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z def. os. z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 30 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 53% uczestników w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. 1/2 etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie.

 

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 25 kobiet i 15 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawod., co podniesie ich konkurencyjność na lok. rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w proj. na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 53% uczestników.

 

Liczba uczestników: 40

 Kto może wziąć udział w projekcie: 40 osób (25 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujące w pow. m. Białystok (max. 15% uczestników proj.), pow. białostockim (min. 15% uczestników proj.) i sokólskim (min. 15% uczestników proj.), w tym 30 osób
biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (czas trwania: 2 godz.), mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawod. oraz identyfikacja st. oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawod. określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe str., potencjał i cele zawod., sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe., a także wytypuje profil zawodowy stażu odbywanego w ramach proj.
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne 2-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawod. uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Staże zawodowe – Wszyscy uczestnicy odbędą 5 m-czne staże zawodowe przygotowujące do pracy w zawodach uznanych za deficytowe na obszarze realizacji proj., w oparciu o dokument Barometr zawodów aktualny na dzień identyfikacji potrzeb uczestnika, bądź w oparciu o potrzeby regionalnych pracodawców. W ramach zad. uczestnicy przejdą badania lek. stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł netto miesięcznie, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż (maksymalna kwota dopłaty to 120 zł miesięcznie). Przewidziano także dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla 4 uczestniczek projektu (maksymalna kwota dopłaty to 410 zł miesięcznie).
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy - 2 godziny zegarowe pracy pośrednika przeznaczone na każdego uczestnika projektu, w ramach których pośrednik zarejestruje uczestnika w bazie agencji zatrudnienia Optima HRS (nr KRAZ 4959) oraz dobierze i przedstawi najtrafniejsze oferty pracy zgodne z wykształceniem, kwalifikacjami i możliwościami uczestnika.

 

3.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

 

 Czas trwania projektu: luty 2018 – luty 2019

 Wartość projektu: 427 748,25 PLN

 Dofinansowanie projektu z UE: 360 506,22 PLN

 Cel projektu: 

Zaktywizowanie 33 kobiet w wieku 15-29 lat pozostających przez zatrudnienia, z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca lutego 2019r. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodzie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 53% uczestniczek w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Liczba uczestników

33

Kto może wziąć udział w projekcie:

Kobiety pozostające bez zatrudnienia w wieku 15-29 lat, zamieszkałe w pow. białostockim (minimum 15% uczestniczek), pow. sokólskim (minimum 15% uczestniczek) oraz w m. Białystok (maksymalnie 15% uczestniczek). Zgodnie ze wskaźnikami założonymi w projekcie w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane są osoby z pow. białostockiego i pow. sokólskiego.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia

  1. Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy –  wszystkie uczestniczki odbędą 2 godzinne indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie IPD, na które składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawodowe określi stan wyjściowy uczestniczki, jej mocne i słabe strony, potencjał i cele zawodowe, sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe.

  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne 2-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestniczki uzyskają informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawodowych uczestniczki i ustalenie sposobu ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestniczką przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwości kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczeń symulujących rozmowę kwalifikacyjną.

  3. Szkolenie zawodowe – wszystkie uczestniczki przejdą szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” umożliwiające nabycie kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (kod zawodu: 531107).

 Szkolenie trwa 280 godzin. Program szkolenia obejmuje:

 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 4. Kompetencje opiekuna dziecka

 5. Praktyki zawodowe (80 h)

 Wszystkie uczestniczki odbywające szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” otrzymają stypendium w kwocie 1860 zł, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS.
Osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na staż w kwocie do 210 zł .

1. Staże zawodowe – wszystkie uczestniczki po zakończeniu szkolenia” Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” odbędą 3 miesięczne staże przygotowujące do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Staże będą odbywały się w placówkach opieki nad dziećmi: żłobkach, oddziałach żłobkowych, klubach dziecięcych i umożliwią nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego niezbędnego do pracy jako opiekun. Uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęte ubezpieczeniem NNW oraz otrzymają stypendium w kwocie 997,40 zł za każdy miesiąc stażu, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Trzy uczestniczki otrzymają dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/os. zależną w wysokości do 410 zł miesięcznie, a osoby odbywające staż poza miejscem zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdów w kwocie do 120 zł miesięcznie.

2. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą 2 godzinne indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. W ramach spotkania pośrednik pracy dokona wyboru ofert pracy w usługach opiekuńczych, zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami uczestniczek, nabytym dzięki udziale w projekcie oraz potrzebami uczestniczek zidentyfikowanymi wynikającymi z IPD i poradnictwa zawodowego.

 

4.

Nowy zawód, nowy POWER

nowy zawod power

Czas trwania projektu: październik 2018 – grudzień 2019
 
Termin naboru: październik 2018 r. – sierpień 2019 r.
 
Wartość projektu: 426 793,74 PLN
 
Dofinansowanie projektu z UE: 359 701,76 PLN
 
 
Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, księgowy lub operator wózka jezdniowego –magazynier do końca X.2019r. przez 40 osób (25 K i 15 M) w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 30 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 53% uczestników na okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. 1/2 etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie.
 
Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 26 kobiet i 14 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 53% uczestników.
 
Liczba uczestników: 40 (25 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujące w pow. m. Białystok (max. 15% uczestników proj.), pow. białostockim (min. 15% uczestników proj.) i sokólskim (min. 15% uczestników proj.), w tym 30 osób
biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.
 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
 
1. Indywidualny Plan Działania - Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -  uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (czas trwania: 2 godz.), mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawodowe określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe strony, potencjał i cele zawodowe, sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe, a także wytypuje profil zawodowy szkolenia i stażu odbywanego w ramach projektu.
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne 2-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawodowych uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
3. Szkolenia zawodowe – uczestnicy przejdą szkolenia zawodowe: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, księgowy, kierowca wózka jezdniowego. Szkolenia będą realizowane przez Instytucje wpisane do RIS. Oferta szkoleniowa będzie zgodna z diagnozą zawodową uczestnika. Wszyscy uczestnicy szkoleń przystąpią do egzaminów umożliwiających nabycie kwalifikacji.
 
Szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280h)
• Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
• Kompetencje opiekunka dziecka
• Praktyka zawodowa (80h)
 
Kurs dla kandydatów na księgowego (podstawy rachunkowości) (117h)
• Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki (102h)
• Wybrane zagadnienia publiczno-prawne i organizacji firm (15h)
 
Kurs na kierowców wózków jezdniowych (65h)
• Typ i budowa wózków jezdniowych
• Czynności op. Przy obsłudze wózków
• BHP
• Manewrowanie osprzętem wózków
 
Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe w kwocie:
- szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: 1860 zł
- kurs dla kandydatów na księgowego: 777 zł
- kurs na kierowców wózków jezdniowych: 432 zł
od których zostaną odprowadzone składki ZUS.
 
Osoby dojeżdżające na szkolenie do Białegostoku z innej miejscowości otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu w kwocie:
- szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: do 263 zł
- kurs dla kandydatów na księgowego: do 113 zł
- kurs na kierowców wózków jezdniowych: do 68 zł.
 
4. Staże zawodowe – wszyscy uczestnicy odbędą 3 m-czne staże zawodowe przygotowujące do pracy jako: księgowy, operator wózka jezdniowego – magazynier, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Uczestnicy przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu i zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł za każdy miesiąc stażu, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż w wysokości do 120 zł miesięcznie. Przewidziano także dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla 4 uczestniczek projektu w kwocie do 410 zł miesięcznie.
5. Indywidualne pośrednictwo pracy - 2 godzinne spotkanie z pośrednikiem pracy przeznaczone na każdego uczestnika projektu. Pośrednik pracy dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i doświadczeniem uczestnika nabytym w ramach projektu oraz jego zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD i poradnictwa zawodowego.

 

Czas trwania projektu: październik 2018 – grudzień 2019
 
Termin naboru: październik 2018 r. – sierpień 2019 r.
 
Wartość projektu: 426 793,74 PLN
 
Dofinansowanie projektu z UE: 359 701,76 PLN
 
 
Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, księgowy lub operator wózka jezdniowego –magazynier do końca X.2019r. przez 40 osób (26 K i 14 M) w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 30 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 53% uczestników na okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. 1/2 etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie.
 
Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 26 kobiet i 14 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 53% uczestników.
 
Liczba uczestników: 40 (26 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujące w pow. m. Białystok (max. 15% uczestników proj.), pow. białostockim (min. 15% uczestników proj.) i sokólskim (min. 15% uczestników proj.), w tym 30 osób
biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.
 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
 
1. Indywidualny Plan Działania - Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -  uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (czas trwania: 2 godz.), mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawodowe określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe strony, potencjał i cele zawodowe, sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe, a także wytypuje profil zawodowy szkolenia i stażu odbywanego w ramach projektu.
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne 2-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawodowych uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
3. Szkolenia zawodowe – uczestnicy przejdą szkolenia zawodowe: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, księgowy, kierowca wózka jezdniowego. Szkolenia będą realizowane przez Instytucje wpisane do RIS. Oferta szkoleniowa będzie zgodna z diagnozą zawodową uczestnika. Wszyscy uczestnicy szkoleń przystąpią do egzaminów umożliwiających nabycie kwalifikacji.
 
Szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280h)
• Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
• Kompetencje opiekunka dziecka
• Praktyka zawodowa (80h)
 
Kurs dla kandydatów na księgowego (podstawy rachunkowości) (117h)
• Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki (102h)
• Wybrane zagadnienia publiczno-prawne i organizacji firm (15h)
 
Kurs na kierowców wózków jezdniowych (65h)
• Typ i budowa wózków jezdniowych
• Czynności op. Przy obsłudze wózków
• BHP
• Manewrowanie osprzętem wózków
 
Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe w kwocie:
- szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: 1860 zł
- kurs dla kandydatów na księgowego: 777 zł
- kurs na kierowców wózków jezdniowych: 432 zł
od których zostaną odprowadzone składki ZUS.
 
Osoby dojeżdżające na szkolenie do Białegostoku z innej miejscowości otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu w kwocie:
- szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: do 263 zł
- kurs dla kandydatów na księgowego: do 113 zł
- kurs na kierowców wózków jezdniowych: do 68 zł.
 
4. Staże zawodowe – wszyscy uczestnicy odbędą 3 m-czne staże zawodowe przygotowujące do pracy jako: księgowy, operator wózka jezdniowego – magazynier, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Uczestnicy przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu i zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł za każdy miesiąc stażu, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż w wysokości do 120 zł miesięcznie. Przewidziano także dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla 4 uczestniczek projektu w kwocie do 410 zł miesięcznie.
5. Indywidualne pośrednictwo pracy - 2 godzinne spotkanie z pośrednikiem pracy przeznaczone na każdego uczestnika projektu. Pośrednik pracy dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i doświadczeniem uczestnika nabytym w ramach projektu oraz jego zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD i poradnictwa zawodowego.
 

Nasz adres

"Grupa Konsultacyjna"
Marek Masalski
ul. gen. Wł. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.grupakonsultacyjna.pl
www.pracatobie.pl
biuro@grupakonsultacyjna.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Grupa Konsultacyjna 2024 | Template by Joomla Templates

Przejdź do góry